Logopediepraktijk De Eilanden

Wanneer logopedie?

Spraak

 • articulatiestoornis
 • schisis (spleet in lip, kaak, en/ of gehemelte)
 • multiple interdentaliteit, lateraliteit/ addentaliteit
 • stotteren/ broddelen
 • onduidelijk/ binnensmonds/ kaakgeklemd spreken
 • dysarthrie
 • monotoon spreken
 • hoog spreektempo
 • nasale spraak
 • (verbale ontwikkelings) dyspraxie
 • spraakrevalidatie na laryngectomie

Mondgedrag

 • open mondgedrag/ mondademen/ lage tongligging
 • speen- /duim- / vingerzuigen
 • foutief slikgedrag
 • bovermatig speekselverlies

Preverbale logopedie

 • problemen met borst- of flesvoeding
 • problemen met leren kauwen, drinken of van lepel eten
 • weigeren van voedsel (kokhalzen)
 • voedselverwerking (verslikken/ reflux)

Stem

 • heesheid
 • verkeerd stemgebruik/ stemmisbruik
 • globusgevoel (brok in de keel)
 • stemklachten gerelateerd aan beroepsuitoefening

Gehoor

 • luister- en/ of concentratieproblemen
 • auditieve vaardigheden
 • auditieve verwerkingsproblemen

Taal

 • moeite met begrijpen van taal
 • kleine woordenschat
 • zinsbouwproblemen
 • taalgebruik
 • problemen met vertellen
 • meertaligheid (NT2)
 • woordvindingsproblematiek
 • afasie

Dyslexie

 • lees- en/ of spellingsproblematiek

Adem

 • verkeerde manier van ademen
 • hyperventilatie
 • COPD

Wie is uw logopedist?

Opleiding en werkervaring:

Ik heb de HBO-opleiding Logopedie en vervolgens de opleiding Pedagogische Wetenschappen aan de Universiteit Utrecht afgerond. Ik heb een periode een duobaan gehad waarbij ik werkte als orthopedagoog en logopedist. Vervolgens heb ik 9 jaar een allround logopediepraktijk gehad in het Gooi, Blaricum. In 2015 heb ik een nieuwe praktijk opgericht, Logopediepraktijk de Eilanden.

Specialisaties:

Visie:

Het bieden van kwalitatief hoogwaardige zorg wordt op alle vlakken nagestreefd. Dat geldt voor de praktijkvoering, vakinhoudelijke kwaliteiten, als mede voor het onderzoeks-, en behandelmateriaal waarin wordt geïnvesteerd. Ik geloof in doelmatige zorg: waar mogelijk kortdurend maar vooral effectief.

Door mijn opleiding/ achtergrond heb ik een bredere visie op de behoefte patiënt ontwikkeld. In dit vak onontbeerlijk. Hierdoor zie ik de logopedische stoornis niet als op zichzelf staand maar de stoornis als onderdeel van: de omgeving, de mogelijkheden-onmogelijkheden van de patiënt, zijn of haar wensen. Hierdoor wordt recht gedaan aan de eigenheid van elk mens. Geen mens of probleem is identiek, dat geldt evenzo voor de behandeling.

Ik vind het ook belangrijk dat de patiënt inzicht heeft in zijn stoornis: wat houdt het probleem in, wat kan de oorzaak zijn en welk herstel is er te verwachten? Daarnaast leg ik altijd uit wat mijn overwegingen zijn om voor een bepaalde behandelmethode te kiezen.

Openheid, respect en vertrouwen zijn kernwaarden waar ik naar streef in het contact met de patiënt. Alleen door open en duidelijk communiceren kan een nauwkeurige afstemming plaatsvinden tussen de hulpvraag van de patiënt, het einddoel wat wij samen voor ogen hebben en de haalbaarheid daarvan. Logopedie is "finetunen", maatwerk.

Nieuws

Werkwijze

1. Aanmelden:

Logopedie is direct toegankelijk (DTL), in sommige gevallen is een verwijsbrief van een arts/specialist nodig. Raadpleeg hiervoor uw polis/behandelend logopedist.

Telefonisch/sms/whatsapp: 06-14864454
E-mail: info@logopedie-eilanden.nl

2. Eerste gesprek:

Neemt u naar het eerste gesprek de volgende zaken mee:

 1. Verwijsbrief logopedie (als de verzekeraar hierom vraagt of indien u al een verwijsbrief heeft van een arts/ specialist).
 2. Legitimatiebewijs (dit geldt ook voor kinderen).
 3. Polispasje van uw zorgverzekeraar.
 4. Overige informatie (verslag van een hulpverlener/ behandelaar) die relevant is voor de behandeling.

In het geval van aanmelding via DTL zal in een kort gesprek aan de hand van enkele algemene vragen in kaart worden gebracht of logopedie geïndiceerd is. Mogelijk is er alsnog tussenkomst van een arts nodig om de situatie te beoordelen.

In het geval van een aanmelding met een verwijsbrief volgt er een intake-, en anamnesegesprek van ongeveer een half uur. De hulpvraag en de achtergrond van het probleem worden besproken. Na dit gesprek bepaalt de logopedist of een vervolgonderzoek nodig is en wordt dan een tweede afspraak gemaakt. In sommige gevallen krijgt u advies/ informatie met betrekking tot de klacht en komt u op een later moment terug voor controle.

3. Onderzoeksfase:

In sommige gevallen is uitgebreid onderzoek nodig, in andere gevallen volstaat bijvoorbeeld het invullen van een vragenlijst. Dit is afhankelijk van de aard en de ernst van de klacht.

4. Behandeling:

Als de onderzoeksgegevens bekend zijn, wordt een verslag gemaakt. Hierin staan onder andere de behandeldoelen, de diagnose en het verwachte herstel. Dit wordt met u besproken en vervolgens naar de verwijzer (veelal de huisarts) verzonden. Er wordt een behandelovereenkomst opgesteld waarin de afspraken staan die samen met de patiënt worden gemaakt alvorens de behandeling start. Beide partijen tekenen deze overeenkomst.

De behandeling gaat, waar mogelijk, binnen 2 weken na aanmelding van start. Hierbij is er 25 minuten behandeltijd en 5 minuten administratietijd. Hoe lang het behandeltraject duurt, hangt af van de aard en ernst van de klacht.

5. Evaluatie:

Na elke behandeling wordt kort met u geëvalueerd, hierdoor kunnen de behandeldoelen bijtijds (waar nodig) worden aangepast. Verder wordt steeds om de 6 maanden uitgebreider geëvalueerd: sluit de therapie aan bij uw hulpvraag en zit er vooruitgang in het behandelproces?

6. Afsluiting:

Als uw klachten zijn verminderd of verholpen en beide partijen zijn tevreden met het behandelresultaat dan wordt de behandeling afgerond. Soms vindt nog een nacontrole plaats. Er wordt een eindverslag gemaakt voor de verwijzer, daarna wordt het dossier gesloten. U krijgt uitleg over het invullen van het clienttevredenheidsonderzoek, u toestemming wordt hiervoor gevraagd en als u akkoord gaat krijgt u digitaal een vragenlijst toegestuurd om uw mening over het zorgproces te geven.

Algemene voorwaarden

Klachtenregeling

We hopen dat de logopedische hulp die u/uw kind krijgt voldoet aan uw wensen. Mocht dat onverhoopt niet het geval zijn bespreek dit dan eerst met de behandelend logopedist. Lukt het niet om dit samen op te lossen dan kunt u met uw klacht terecht bij klachtenloketparamedici.nl.

Het klachtenrecht voor patiënten is vastgelegd in de wet Kwaliteit, klachten en geschillen Zorg, de WKKGZ.

De klachtenregeling van de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF) is hieraan verbonden. Logopediepraktijk De Eilanden volgt deze klachtenregeling. Meer informatie hierover kunt u hier lezen.

Onder de WKKGZ valt ook de verplichting om (bijna) incidenten te melden. De praktijk heeft zich daarom aangesloten bij een online platform waardoor op eenvoudig en veilige wijze incidenten/ onzorgvuldigheden gemeld kunnen worden. Na een melding op dit platform krijgt de hulpverlener (in dit geval de logopedist) gericht feedback over oorzaak-gevolg, ernst en impact van het gemelde incident. Hierdoor kunnen er gericht verbeteracties ondernomen worden met als doel het optimaliseren van de veiligheid tijdens het zorgproces.

Logopediepraktijk De Eilanden voldoet aan alle eisen die door de WKKGZ gesteld worden.

Mocht u onverhoopt toch een melding willen doen dan kan er gebruik worden gemaakt van onderstaand formulier. Dit kan dan gemaild worden naar info@logopedie-eilanden.nl of per post gestuurd worden naar een van de vestigingen die op deze site vermeld staan. Er zal zeer zorgvuldig worden omgegaan met deze melding en er wordt gestreefd naar een oplossing.

Formulier: Meldformulier incident.

Privacy:

De logopedist neemt kennis van feiten en informatie van vertrouwelijke aard. Binnen de logopedische behandeling wordt zorgvuldig omgegaan met deze informatie. De wet bescherming persoonsgegevens en de wet op de geneeskundige behandelovereenkomst wordt nageleefd.

Privacyreglement.

Zie ook: WBP & WGBO.

Betalingsvoorwaarden:

Deze betalingsvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de Arrondissementsrechtbank te Utrecht d.d. 29 mei 2000 onder aktenummer 159/2000.

Zie ook: Betalingsvoorwaarden NVLF januari 2015

Patiëntenrechten:

Als patiënt hebt u bepaalde rechten. Deze kunt u hieronder nalezen.

Patiëntenrechten

Afmelden:

De behandelingen vinden plaats volgens afspraak en dienen bij verhindering tenminste 24 uur van te voren te worden geannuleerd. Dit in verband met de gereserveerde tijd.

Indien u de afspraak minder dan 24 uur van te voren annuleert, ongeacht de reden wordt het volledige tarief van de voorgenomen behandeling bij u in rekening gebracht. Dit geldt ook bij ziekte.

Graag hiervoor uw begrip.

Verzuimfacturen kunt u niet indienen bij uw zorgverzekering en kunt u beschouwen als uw eigen risico.

Vergoeding:

Per 2017 zijn de tarieven voor logopedie vrijgegeven.

Logopediepraktijk de Eilanden heeft met alle (*) zorgverzekeraars een overeenkomst gesloten en de tarieven gehanteerd die zij hebben voorgesteld.

Dit houdt in dat de logopedische behandeling vergoed wordt vanuit de basisverzekering tot en met 18 jaar.

Voor 18 jaar en ouder betekent dit dat de kosten voor de behandeling eerst vanuit het eigen risico betaald worden. De tarieven van de grootste zorgverzekeraars kunt u hieronder lezen.

Tarievenlijst 2018

(* met uitzondering van zorgverzekeraar Menzis)

Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk Geweld:

Als zorgverlener kan je in de praktijk te maken krijgen met slachtoffers van huiselijk geweld en/ of kindermishandeling. Dat brengt extra zorg met zich mee. Hiervoor werd door de overheid de Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling ontwikkeld. Zie ook de folder.

Sinds 2013 zijn beroepskrachten, waaronder logopedisten bij wet verplicht deze meldcode te gebruiken bij signalen van geweld. Een meldcode beschrijft in 5 stappen wat bijvoorbeeld een huisarts, leerkracht, verpleegkundige en/ of hulpverlener moet doen bij vermoedens van geweld.

Zoals u in de folder kunt lezen heeft de NVLF een eigen meldcode opgesteld. Logopediepraktijk De Eilanden volgt deze meldcode.

Identificatieplicht:

Als u/uw kind medische zorg ontvangt, zoals in een logopediepraktijk, moet u een geldig legitimatiebewijs kunnen laten zien. Zorgverleners moeten op deze manier controleren of u degene bent/uw kind degene is, die bij het Burgerservicenummer (BSN) hoort.

De overheid wil op deze manier fraude in de zorg tegengaan. De identificatieplicht geldt voor iedereen, ongeacht de leeftijd. Neemt u om deze reden bij de eerste afspraak dan ook altijd een legitimatiebewijs mee. Verdere informatie hierover kunt u terugvinden op de website van de Rijksoverheid.

Kwaliteit

Contact

huisartsenpraktijk den bommel
Algemeen
Rachel van Reijmersdal info@logopedie-eilanden.nl 06-14864454 Kvk: 63584174
Huisartsenpraktijk Den Bommel
Schaapsweg 26 3258 AW Den Bommel

Aanwezig op dinsdagochtend, woensdagochtend en vrijdagmiddag

cbs de regenboog
Algemeen
Rachel van Reijmersdal info@logopedie-eilanden.nl 06-14864454 Kvk: 63584174
CBS de Regenboog
Heyne van Althenastraat 4 3274 CD Heinenoord

Aanwezig op donderdag en vrijdagochtend